motocykle_logo.jpg (6797 bytes)

MOTOCYKLE.DOMECZEK

Pierwsza Prawdziwa Strona Dla Motocyklistów

motocykle_logo.jpg (6797 bytes)

POWRÓT >>>


stat4u

TOP 100 - najlepszych stron motocyklowych

 

POGODA
Chcesz pojezdzic w weekend sprawdz aktualne pogode
UWAGA !!!!!
Chcesz znalezc opis konkretnego motocykla pisz niezwłocznie a opis pojawi sie w ciągu kilku dni !!!!!

LISTA MAILINGOWA

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowo¶ciach na stronie wpisz swój adres e-mail, zaznacz opcję 'Dodaj' i wci¶nij przycisk "OK".

E-mail:

Dodaj adres
Usuń adres

 

SUZUKI VZ 800 Marauder

Suzuki zrobi³o jednoœlad na miarê naszych czasów. Nie by³ zbyt ciê¿ki jak na cruisera i nie ró¿ni³ siê zbytnio od typowych chopperów. W stosunku do Intrudera eleganckie klasyczne, szprychowane ko³aa zast¹piono masywnymi odlewami, miejsce w¹skiego 21" ko³a przedniego zajê³o 16" o szerokoœci a¿ 130mm. Bardziej pasuje ono do masywnego widelca typu upside-down. Odpowiednie rozmiary ma równie¿ tarczowy hamulec. Powiêkszono œrednicê chromowanego reflektora, a kierownicê typu Buckhorn zast¹piono Drag-Bar. Zbiornik paliwa jest szerszy i bardziej p³aski, kanapa cienko wyœcie³ana, szeroki b³otnik typu Bobtail przykrywa od góry grub¹ tyln¹ oponê. Uk³ad wydechowy stanowi¹ dwa t³umiki o kszta³cie armatnich luf, umieszczonych jedna nad drug¹ po prawej stronie motocykla, a pokrywa filtra powietrza teraz jest kanciasta.

Zasadnicze jednak ró¿nice tkwi¹ w silniku i uk³adzie napêdowym Marauder'a, bowiem wa³ kardana zast¹piono ³añcuchem.
To co najdziksze poznajemy ju¿ podczas rozruchu. Stacyjka znajduje siê z przodu po stronie prawej, dŸwignia urz¹dzenia rozruchowe z lewej strony pod zbiornikiem paliwa. To co daje siê zauwa¿yæ dopiero póŸniej to pozycja za kierownic¹, znacznie lepsza niz w Intruderze. Osoby o du¿ym i ma³ym wzroœcie siedz¹ wygodnie i s¹ odprê¿one, przede wszystkim dziêki kierownicy. Zaskakuje fakt, ¿e jest tak nawet przy wiêkszych prêdkoœciach. Dopiero powy¿ej 140km/h pêd powietrza prostuje rêce. Przy tej prêdkoœci motocykl nie obrzydza jazdy wibracjami, które w Intruderze by³y bardzo dokuczliwe. Zalety prawid³owej ergonomii mo¿e tutaj doceniæ jednak tylko kierowca. Pasa¿er skazany jest na wysoko umieszczone podnó¿ki i twardy fragment kanapy.

 

Na krêtych i nierównych drogach pozamiejskich widaæ od razu twardy charakter motocykla. Zw³aszcza podwozie. Zbyt miêkkie sprê¿yny choppera wspó³pracuj¹ z twardymi jak stal amortyzatorami. Makabrycznie któtkie skoki s¹ wprawdzie dokuczliwe, lecz umo¿liwiaj¹ szybk¹ jazdê. Nawet przy 120km/h i przy tarciu podnó¿kami o asfalt motocykl pozostaje stabilny. Niestety, podnó¿ki szoruj¹ o nawierzchniê zbyt wczeœnie.

 

 

DANE TECHNICZNE

 • Silnik: czterosuwowy, dwucylindrowy w uk³adzie V 45o, pojemnoœæ 805ccm, œred.xskok 83x74,4mm, ch³odzony ciecz¹, rozrz¹d OHC, TSCC, 4 zawory na cylinder, luz zaworowy 0,08-0,13mm regulowany œrubkami, 2 gaŸniki podciœnieniowe Mikuni 36mm, moc maksymalna 50KM @ 6500rpm, moment obrotowy 65Nm @ 5000rpm, stopieñ sprê¿ania 10:1, mokra miska olejowa, alternator 250W @ 5000rpm, akumulator 12V-10Ah, zap³on elektroniczny tranzystorowy, mokra miska olejowa, rozruch elektryczny,
 • Przeniesienie napêdu: napêd pierwotny ko³ami zêbatymi, napêd koñcowy ³añcuch, sprzêg³o mokre wielotarczowe mechaniczne, skrzynia biegów mechaniczna 5-stopniowa,
 • Podwozie: podwójna rama ko³yskowa z rur stalowych, zawieszenie: przednie widelec teleskopowy upside-down z t³umieniem olejowym, œr.41mm, skok 140mm, tylne dwa elementy resoruj¹co-t³umiace o skoku 102mm, z piêciostopniow¹ regulacj¹ napiêcia wstêpnego sprê¿yny, hamulec przedni tarczowy 300mm, zacisk dwut³oczkowy, hamulec tylny bêbnowy 180mm, ko³a aluminiowe odlewane, ogumienie - przód: 130/90-16 67H, ty³: 150/90-15 M/C 74H,
 • Wymiary i masy: d³ugoœæ 2365mm, szerokoœæ 750mm, wysokoœæ 1110mm, wysokoœæ siedzenia 700mm, rozstaw osi 1645mm, przeœwit 135mm, masa sucha 207kg, masa gotowego do drogi 219kg, zbiornik paliwa 13 l, rezerwa 3 l, promieñ skrêtu 3,1m, k¹t skrêtu kierownic¹ 400
 • Osi¹gi: prêdkoœæ maksymalna 156km/h, przyspieszenie 0-100km/h 6,4sek, œrednie zu¿ycie paliwa 5,2 l/100km,
 • Dane eksploatacyjne: œwiece zap³onowe - NGK DPR8EA-9, p³yn ch³odz¹cy - 1,7l, obroty biegu ja³owego - 1100-1300rpm, ciœnienie w ogumieniu - przód: 200kPa, ty³: 225kPa, olej silnikowy SAE10W-40 SF, SG - 2,1l (z filtrem), ciœnienie sprê¿ania - 1500kPa, min 1100kPa, olej zawieszenia przedniego - 838ml, ³añcuch DID 50VA, 116 ogniw,

DANE EKSPLOATACYJNE

 • Przegl±d techniczny co 6 000 km
 • Wymiana oleju silnikowego co 6 000 km.
 • Wymiana filtru olejowego co 6 000 km.
 • Olej silnikowy SAE SE/SF 10 W 40 (4,3 litra).
 • Swiece zapłonowe NGK DPR 8 EA - 9 lub N-D X24 EPR-U9
 • Akumulator 12 V 14 Ah.